Përderisa nesër në magazinat e ndërrmarjes
“TEMPO 99” deri në ora 16,00 do të bëhet grumbullimi i ndihmave të reja , për tu bërë pjesë e këtij misioni human.