Siri, ndihmësi i zërit në pajisjet iPhone, në të ardhmen jo vetëm që do të dëgjojë kërkesat e përdoruesve, por edhe emocionet e tyre.

Kamera e përparme e iPhone në të vërtetë do të analizojë shprehjet e fytyrës dhe gjendjen emocionale të përdoruesit ndërsa ai formulon një pyetje ose i jep një urdhër Sirit, në mënyrë që të zvogëlojë rastet e keqkuptimit dhe keqinterpretimit.

Sistemi funksionon duke analizuar fytyrën, si për shembull lëvizjen e muskujve të caktuar të fytyrës, për t’i dhënë përdoruesit një gjendje të caktuar emocionale.

Analiza, e kombinuar me komandën zanore, mund të ndihmojë aplikacionin Siri të përgjigjet në rast të kërkesave që kanë më shumë se një interpretim. Mund të jetë gjithashtu e dobishme për të përcaktuar nëse një përgjigje e Sirit ka kënaqur ose jo përdoruesin.