Si e vlersojnë me një fjalë gratë e Cairit punën e Forumit të Gruas BDI-Cair ?

#Gruajaështështyllëeshoqërisë!
#ForumiiGruasBDIÇair
#NeBesojmë
#PseJo ???