Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) kërkon që të revokohet vendimi i Këshillit Programor të RTVM-së për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të servilit publik në kushte kur mandati i anëtarëve të Këshillit Programor ka skaduar.

Në kumtesën e SHGM-së, thuhet se mandati i Këshillit Programor skadoi në dhjetor në vitin 2019 dhe për këtë arsye mendojmë se është problematike që ato t’i zgjedhin anëtarët e ri të Këshillit  Mbikëqyrës i cili ka për detyrë të kontrollojë punën materiale dhe financiare të servilit publik në vitet e ardhshme.

“Përveç skadimit të mandatit, disa prej anëtarëve në Këshillin Programor gjithashtu kanë konflikt interesi sipas ligjit dhe kjo paraqet një problem shtesë për vendimet e këtij organi.   Përpjekja për të zgjedhur anëtarë të ri në Këshillin Mbikëqyrës në këtë mënyrë paraqet edhe shkelje të rekomandimeve të Këshillit të Evropës, konkretisht rekomandimin me numër 96, i cili garanton pavarësinë e servileve publike. Kapitulli i tretë i këtij rekomandimi, i cili merret me punën e Autoriteteve Mbikëqyrëse, thotë se anëtarët duhet të zgjidhen nga një organ i parashikuar me ligj në atë mënyrë që të shmangë rrezikun e ndërhyrjes politike ose ndikimeve të tjera”, thuhet në kumtesën e SHGM-së.

Përkujtojmë se zgjedhja e anëtarëve të ri në Këshillin Programor është bllokuar për gati një vit në Komisionin e Zgjedhjeve dhe Emërimeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. SHGM në disa raste kërkoi që anëtarët e këtij Komisioni të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të zgjedhin anëtarët e ri të Këshillit Programor. Kërkojmë nga Komisioni që të mbajë mbledhje urgjente dhe të zgjedhë kandidatët më të përshtatshëm për Këshillin Programor, si dhe për Këshillin e AShMAA-së në mënyrë që të mundësojë fillimin e reformave mediatike në këto dy institucione.