Përfundoj me sukses edhe asfaltimi i rrugës në Shuto Orizare