Në Raportin e prokurorit shtetëror publik Shtetit për vitin 2018 thuhet se në krahasim me vitin 2017, përdorimi i masave speciale hetimore është rritur nga 71 raste, 289 persona dhe 363 çështje penale në 131 raste, 358 persona dhe 551 çështje penale.

Gjithsej 317 personash, të përfshirë në 95 raste në të cilat ka pas dyshime për krim, kanë qenë të monitoruar me kërkesë të prokurorit publik në vitin 2018, kur janë aplikuar masa speciale hetimore (SH) në 551 vepra penale. Raportin e prokurorit shtetëror publik Lubomir Joveski mbi zbatimin e masave speciale hetimore gjatë vitit të kaluar, do ta rishikojë të hënën Komisioni parlamentar për mbikëqyrje të ndjekjes së komunikimeve.

Sipas raportit, nëse analizohet numri i masave SH gjatë vitit 2018, krahasuar me vitin paraprak 2017, mund të konkludohet se ai numër vitin e kaluar është rritur nga 71 raste, 289 persona dhe 363 raste të vepra penale në vitin 2017, në 131 lëndë, 358 persona dhe 551 çështje të veprave penale në vitin 2018.

Masa më e zakonshme “monitorimi dhe regjistrimi i telefonit dhe komunikimeve tjera elektronike në vitin 2017 është aplikuar në gjithsej 43 raste ndaj 194 personave me identitet të përcaktuar dhe në 58 lëndë. Në 10 raste aplikimi i masave ka zgjatur deri në një muaj, në dy raste deri në dy muaj, në 10 raste deri në tre muaj, në 13 raste deri në gjashtë muaj, në katër raste deri në nëntë muaj dhe në katër raste mbi nëntë muaj. Si rezultat i provave të marra nga aplikimi i masave speciale hetimore në gjashtë raste kundër 47 personave, janë lëshuar urdhra hetimi, pas së cilës urdhri për hetim u është dorëzuar nëntë personave për një prokurori tjetër themelore, për 14 persona është pezulluar. procedura hetimore sepse nuk janë siguruar prova të mjaftueshme, për dy persona është pezulluar procedurën hetimore, me tre persona janë lidhur marrëveshje gjatë procedurës hetimore, janë ngritur aktakuza kundër 12 personave dhe dënime për 12 persona mbi bazën e një pranimit të fajësisë.

Në tre raste aplikimi i masës për monitorim incizime në një shtëpi dhe zyrë të përcaktuar si hapësirë private ose në automjet dhe hyrje në ato lokale për të krijuar kushte për përgjimin e komunikimeve. Të tre rastet janë në rrjedhë e sipër. Mbikëqyrja sekrete dhe regjistrimi i personave dhe objekteve me mjete teknike jashtë shtëpisë ose hapësirës afariste është aplikuar në gjithsej 29 raste ndaj 97 personave me identitet të përcaktuar dhe kundër 45 rasteve kur masa e inspektimit sekret dhe kontrollit në një sistem kompjuterik është aplikuar vetëm në një rast kundër katër personave me identitet të përcaktuar. Aplikimi i masës është pezulluar sepse janë marrë prova të pamjaftueshme të cilat do të ishin të rëndësishme për zhvillimin e procedurës. Në 40 raste, e kundër 446 rasteve, është aplikuar masa e kontrollit të komunikimeve të telefonit dhe komunikimeve tjera elektronike.

Vlen të përmendet, siç thuhet në Raport, që aplikimi i masave të PI gjatë vitit 2018 ka prirje të rritjes në krahasim me vitin 2017, me 34 përqind në numrin e çështjeve dhe 9.7 përqind në numrin e personave të përfshirë.

“Prokuroria publike është restriktive në kërkesat dhe zbatimin e masave SH për shkak të mbrojtjes së liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, dhe veçanërisht të drejtën e privatësisë. Masat kërkohen dhe aplikohen vetëm në situatat në të cilat mjetet e provave të specifikuara në Kodin e procedurës penale nuk do të jenë të mundshme për të siguruar të dhëna dhe prova për procedurë të suksesshme penale “, thuhet në raport, të cilin prokurori Joveski të hënën duhet të arsyetojë para komisionit parlamentar për mbikëqyrje, të cilin e kryeson ish kryeministri teknik Emil Dimitriev.