Lista më poshtë përmban emrat e zonave ku ka më shumë nevojë dhe personat e kontaktit për çdo zonë.

Kjo është listë e përditësuar në ora 9:55: