Shpenzimet kapitale në Buxhetin për vitin 2019 janë realizuar 78% në krahasim me projeksionin e bërë. Në vlerën absolute, investimet kapitale kanë arritur në 17.8 miliard denarë, që është 5.7 miliardë më shumë se sa në vitin 2018 ose 46.6% më shumë, kështu ka theksuar zëvendësministrja e financave Shiret Elezi teksa ka sqaruar të dhënat mbi zbatimin e buxhetit për vitin 2019.

Realizimi i shpenzimeve kapitale në dhjetor ishte jashtëzakonisht i mirë me realizimin e 6.7 miliard denarëve të shpenzimeve kapitale, në kuadër të të cilave u realizua blerja e automjeteve të blinduara të lehta për nevojat e anëtarësimit në NATO, gazifikimi dhe blerja e aksioneve nga SHA GAMA, inverterët, sistemi i kolektorëve në Ohër dhe projekte të tjera.

“Do të theksoj se duhet të vazhdojmë të punojmë për përmirësimin e realizimit të shpenzimeve kapitale. Një nga mënyrat se si mund të veprojmë është transparenca fiskale. Kur lëshuam Formulën e shpenzimeve kapitale dhe e vendosëm atë në dispozicion të qytetarëve menjëherë pas kësaj, kemi pasur një performancë më të mirë për pothuajse të gjithë përdoruesit e buxhetit. Për më tepër, gjatë planifikimit të buxhetit të këtij viti, gjatë përcaktimit të shumave të projekteve kapitale kemi marrë parasysh edhe sjelljen e përdoruesve të buxhetit, pra zbatimin e mëparshëm të projekteve kapitale.

Në planin afatgjatë, ne do të sigurojmë realizim më të mirë të shpenzimeve kapitale duke përmirësuar planifikimin buxhetor afatmesëm, si dhe me futjen e një sistemi të integruar të menaxhimit të financave publike të parashikuar nga ligji i ri i buxhetit”, theksoi kështu Elezi.

Ajo sqaroi se si përdorues të buxhetit që kishin realizimin më të lartë të investimeve kapitale si përqindje e planifikuar dhe si një vlerë absolute e realizimit ishin Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me 3.4 miliardë denarë ose 85.4% të projeksionit, Qeveria me realizimin e 2.9 miliardë denarë ose 98.9%, Ministria e Mbrojtjes me 1.2 miliardë denarë ose 81.3%, Ministria e Brendshme me 931 milion denarë ose 92.2%, Ministria e Financave me 908 milion denarë ose 87.9% realizimi dhe Agjencia për ndihmë financiare të bujqësisë me 718 mil denarë dhe 99.7% të realizmit.

Elezi tha se të ardhurat buxhetore janë realizuar në vlerë prej 203.9 miliardë denarë, që është 97% e projeksionit dhe një rritje prej 8.2% në krahasim me vitin 2018. Sa i përket të ardhurave totale dhe kontributet tatimore arritën në 97.2% ose 178.9 miliard denarë, që është një rritje prej 4.6% në krahasim me vitin 2018.

Kontributet u realizuan në vlerë prej 101.2%, ndërsa tatimi mbi vlerën e shtuar u realizua në shumën e plotë të parashikuar, pra 100% ose në shumën absolute 52.1 miliardë denarë dhe ishte 5.7% më e lartë se vitin e kaluar. Shpenzimet totale në vitin 2019 janë realizuar në shumën 217.6 miliardë denarë (3.5 miliardë euro) ose 95.3% të buxhetit të parashikuar. Elezi tha se këto fonde shërbenin rregullisht me detyrimet e shtetit, siç janë pagesa e rregullt e pagave dhe pensioneve, transferimet sociale, subvencionet, bllok dotacionet për komunat, etj.

Deficiti buxhetor për vitin 2019 është 13.6 miliardë denarë ose 1.95% e BPK-së së parashikuar për vitin 2019 dhe burimet vetanake dhe të huaja, pra 148.7 milion euro disbursim neto përmes letrave me vlerë të qeverisë, janë përdorur për ta financuar dhe shlyerjen e borxhit vlera 125 milion euro kredi DPL nga Banka Botërore, si dhe një pjesë e depozitave nga viti i kaluar.

Zëvendësministrja Elezi theksoi se ekonomia është në gjendje të mirë me rritje prej 3.6% në tre tre muajt e parë të 2019.
“Kjo rritje është mbi një bazë të gjerë, dmth kemi rritje si në ndërtim ashtu edhe në industri me 5.6% rritje që nga fillimi i vitit deri në tremujorin e tretë dhe bujqësia me 4.2%, me rritje bruto të investimeve prej 5.3%, konsumi me 3.8% dhe eksporti me 12.2% rritje që nga tremujori i tretë”, sqaroi kështu Elezi dhe theksoi se punësimi vazhdon të rritet, kështu që në tremujorin e tretë të vitit 2019 ka 40 mijë të punësuar më shumë sesa në tremujorin e tretë të vitit 2018.

Paga mesatare sipas të dhënave më të fundit nga Enti Shtetëror i Statistikave në muajin tetor arriti në 25.726 denarë ose është një rritje vjetore prej 3.7%, tha Elezi.