Sot në Bruksel Drejtori Abdul-Selam Selami me delegacion nga Sektori i bujqësis mer pjesë në skrinig procesin nga Kapituli 11 -Bujqësi dhe zhvillim rural